ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Η Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος είναι μία από τις επιστημονικές εκδόσεις της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ). Στόχος της Επετηρίδας είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια του επιστημονικού λόγου και στη διάδοση της έγκυρης ψυχολογικής γνώσης που παράγεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διε-θνώς από Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Επίσης, να συμβάλει στην ανάπτυξη του επι-στημονικού διαλόγου και στην ενημέρωση σε επιστημονικά θέματα γενικότερου ενδιαφέ-ροντος της επιστήμης της ψυχολογίας. Επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΨΕΒΕ είναι η ύλη του κάθε τόμου να αποτελείται από άρθρα που προκύπτουν από παρουσιάσεις εμπειρικών ή θεωρητικών εργασιών σε συγκεκριμένες επιστημονικές εκδηλώσεις της Ε-ταιρείας, ιδιαιτέρως από παρουσιάσεις νέων επιστημόνων και προσκεκλημένων εισηγη-τών. Η επιλογή των άρθρων που δημοσιεύονται γίνεται με βάση την επιστημονική τους ποιότητα μέσα από σύστημα τυφλής κρίσης εξωτερικών κριτών και της Εκδοτικής και Συντακτικής Επιτροπής του τόμου. Η Επετηρίδα εκδίδεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και δημοσιεύει εργασίες στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά. Η Επετηρίδα εκδίδεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και διατίθεται δωρεάν στα μέλη της ΨΕΒΕ. Η πώλησή της γίνεται αποκλειστικά από τον Εκδοτικό Οίκο με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η ΨΕΒΕ για την έκδοσή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΨΕΒΕ προσβλέπει στην ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της ελληνικής ψυχολογικής κοινότητας στην έκδοση της Επετηρίδας.