ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΗ υποβολή της εργασίας για δημοσίευση στην Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του Εγχειριδίου του American Psychological Association, 4η έκδ., 1994. Ειδικότερα:

1. Η εργασία υποβάλλεται δακτυλογραφημένη σε σελίδες Α4, από τη μία όψη μόνο, με επαρκή περιθώρια, και με δακτυλογράφηση διπλού διαστήματος. Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, το όνομα του/των συγγραφέων, το ίδρυμα με το οποίο συνδέονται, την ταχυδρομική διεύθυνση, και το τηλέφωνο, Fax, E-mail. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να δίδονται και στην αγγλική περίληψη.

2. Η έκταση της εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 δακτυλογραφημένες σελίδες, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας, πινάκων, γραφημάτων, φωτογραφιών, και περιλήψεων.

3. Η εργασία αποστέλλεται για κρίση τυφλή σε δύο κριτές που είναι ειδικοί ως προς το περιεχόμενό της. Για το λόγο αυτό στα δύο από τα τρία υποβαλλόμενα αντίτυπα της εργασίας δεν πρέπει να εμφανίζεται πουθενά το/τα ονόματα των συγγραφέων. Η αποδοχή μιας εργασίας για δημοσίευση στηρίζεται στo σχολιασμό και στην αξιολόγησή της από τους κριτές και την Εκδοτική και Συντακτική Επιτροπή του Τόμου.
 
4. Η εργασία πρέπει να συνοδεύεται από μια περίληψη 200 λέξεων περίπου, ίδια στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθώς και από τρεις λέξεις κλειδιά, ίδιες για την ελληνική και αγγλική περίληψη. Εάν το κείμενο είναι στα αγγλικά τότε απαιτείται μόνο αγγλική περίληψη.

5. Τμήματα του κειμένου ή λέξεις της εργασίας που φαίνονται με πλάγια γραφή στο δημοσιευμένο κείμενο θα πρέπει να υπογραμμίζονται στο προς δημοσίευση χειρόγραφο.

6. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στο κείμενο αναφέρουν το/τα ονόματα του/των συγγραφέων με αλφαβητική σειρά και τη χρονολογία δημοσίευσης, π.χ., (Bower, 1981; Erich & Metcalfe, 1989; Rusting, 1999). Όταν το κείμενο της εργασίας είναι ελληνικό, ο διαχωρισμός των παραπομπών γίνεται με τελεία.
 
7. Η Βιβλιογραφία αρχίζει σε νέα σελίδα και δίνεται με αλφαβητική σειρά είτε πρόκειται για άρθρα σε περιοδικά, είτε βιβλία, είτε κεφάλαια σε βιβλία ως εξής:
          Erber, R., & Tesser, A. (1992). Task effort and the regulation of mood: The absorption hypothesis. Journal of Experimental Social Psychology, 28, 339-359.
          Frijda, N. (1986). The emotions. Cambridge, England: University Press.
          Isen, A. M. (1993). Positive mood and decision making. In M. Lewis & J. Haviland (Eds.), Handbook of emotion (pp. 63-85). New York: Guilford.
Στις ελληνικές παραπομπές η αντίστοιχη απόδοση των (Ed.)/(Eds.) είναι (Επιμ. Έκδ.), του (in press) είναι (υπό δημοσίευση), του (pp. 63-85) είναι (σ. 63-85), και του (Τrans.) είναι (Μετάφ.).

8. Οι πίνακες δίνονται με τίτλο αμέσως μετά τη βιβλιογραφία σε χωριστή σελίδα ο καθένας, με συνεχή αρίθμηση από το κείμενο,

9. Τα γραφήματα δίνονται αμέσως μετά τους πίνακες, σε χωριστές σελίδες, χωρίς αρίθμηση, και έχουν ένδειξη (Διάγραμμα 1, Σχήμα 1, κ.λπ.). Πριν από τις σελίδες των γραφημάτων υπάρχει χωριστή σελίδα με τους τίτλους τους.

10. Η θέση των πινάκων και των γραφημάτων υποδεικνύεται μέσα στο κείμενο με εμφανή τρόπο.
 
11. Η υποβολή άρθρου προϋποθέτει ότι αυτό είναι πρωτότυπο και δεν έχει υποβληθεί αλλού για δημοσίευση.
 
12. Ο/Οι συγγραφείς είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι για τη λήψη άδειας αναδημοσίευσης περικοπών, σχημάτων, φωτογραφιών, κ.λπ.

13. O/oι συγγραφείς πρέπει να στείλουν 3 αντίτυπα στη Συντακτική Επιτροπή του Τόμου στη διεύθυνση: καθ. Ανδρέα Μπρούζο,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
451 10 Ιωάννινα.
Τηλέφωνο: +30-2651095695, Fax: +30-2651095846,
E-mail: abrouzos@cc.uoi.gr