ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - PSEVE

 
 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΨΕΒΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (συνεδρίαση αριθ. 46/22-01-2014), για να αξιολογήσει τις αιτήσεις χορήγησης της "Υποτροφίας ΨΕΒΕ 2014-2016", αφού συνήλθε και μελέτησε τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι υποψήφιες, αξιολόγησε τις υποψηφιότητες σύμφωνα με μια κλίμακα αξιολόγησης 1-7 ως προς τα 10 κριτήρια τα οποία αναφέρονται παρακάτω από τα 3 μέλη της Επιτροπής χωριστά. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο μέσος όρος βαθμολογίας της κάθε υποψηφιότητας με βάση την αξιολόγηση των τριών μελών της Επιτροπή Αξιολόγησης. Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίστηκε με βάση τη μέση βαθμολογία των τριών μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης που συγκέντρωσαν στα 10 κριτήρια αξιολόγησης τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

1.Τίτλος της διατριβής
2. Εισαγωγή
3. Υποθέσεις
4. Μέθοδο
5. Ανάλυση δεδομένων
6. Βιβλιογραφία
7. Πρωτοτυπία
8. Καινοτομία
9. Συμβολή
10. Σαφήνεια

Στην Έκθεση που κατέθεσε η Επιτροπή Αξιολόγησης στο ΔΣ της ΨΕΒΕ, προτείνεται για τη χορήγηση της "Υποτροφίας ΨΕΒΕ 2014-2016" ως πρώτη στη σειρά αξιολογικής κατάταξης η κ. Μέγαρη Καλλιόπη, υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Το θεμα της διατριβής της κ. Μέγαρη είναι: «Νευροψυχολογική έκβαση και ποιότητα ζωής μετά από χειρουργική επαναιμάτωση μυοκαρδίου: Η επίδραση του γνωστικού αποθέματος, της διάθεσης, και της προσωπικότητας τύπου Δ». Ημερομηνία έγκρισης του θέματος της διδακτορικής διατριβής από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Ψυχολογίας: 24-11-2011.

Η πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης έγινε ομόφωνα δεκτή κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ της ΨΕΒΕ (Συνεδρίαση αρ. 49 / 26/6/2014).